top of page

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky Eshopu
 

na prodej software, licencí a souvisejících služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://shop.jampl.cz

Obchodní společnosti JAMPL-PSV s.r.o.,
se sídlem Prunéřov 386, 432 01 Kadaň,
IČ: 25014081, DIČ: CZ25014081
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 11605.
Verze 1.00, platná od 1.8.2019, účinná od 10.9.2019

 1. Všeobecná ustanovení

 2. Vymezení pojmů

 3. Uživatelský účet

 4. Uzavření kupní smlouvy

 5. Odstoupení od smlouvy

 6. Společná ujednání

 7. Odpovědnost Dodavatele a Zákazníka za porušení smluvních ujednání

 8. Cena a platební podmínky

 9. Splnění dodávky

 10. Společná ujednání

 11. Ochrana důvěrných informací

 12. Ochrana osobních údajů

 13. Závěrečná ustanovení


1. Všeobecná ustanovení
 

1.1.    Tyto Obchodní podmínky na prodej software, licencí a souvisejících služeb (dále jen „Obchodní podmínky nebo „OP“") společnosti JAMPL-PSV s.r.o. upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) právní vztahy ze smluv uzavřených mezi společností JAMPL-PSV s.r.o., IČO: 25014081, se sídlem Na Podlesí 1638, 432 01 Kadaň, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 11605, jako Dodavatelem a Zákazníkem ve smyslu článku 2 Obchodních podmínek (dále jen „Zákazník“). Tyto Obchodní podmínky řídí právní vztahy ze smluv kupních, smluv o dílo, smluv o převodu licencí software, smluv o poskytnutí služby předplatného, pokud je společnost JAMPL-PSV s.r.o. na straně prodávajícího, zhotovitele či poskytovatele (dále jen „Dodavatel“), a pokud smluvní strany tuto skutečnost uvedou výslovně ve smlouvě, potvrzené objednávce, odsouhlasené nabídce nebo ekvivalentním dokumentu.


1.2.    Smluvní strany se dohodly, že ujednání Obchodních podmínek se použijí vždy, pokud smlouva neobsahuje konkrétní ujednání, které ujednání Obchodních podmínek vylučuje nebo nahrazuje.


1.3.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


1.4.    Znění obchodních podmínek může Dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 
2. Vymezení pojmů
 

2.1.    Autorský zákon je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;


2.2.    Smlouva je dvoustranný akt (oboustranně potvrzená smlouva, potvrzená objednávka, schválená nabídka a podobně) uzavřený mezi Dodavatelem a Zákazníkem dle těchto OP směřující k poskytnutí Produktu, licence nebo služeb; Smlouva může mít i výhradně elektronickou formu.


2.3.    Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;


2.4.    Obchodní podmínky se rozumí tyto Obchodní podmínky na prodej software, licencí a souvisejících služeb.


2.5.    Licencí se rozumí právo užívat jednotlivé prvky nebo sestavy parametrických 3D prvků, nebo jakýkoli jiný software. Takto definovaná Licence je právo užívat softwarem ve smyslu Autorského zákona.


2.6.    Dodavatelem se rozumí společnost JAMPL-PSV s.r.o.,


2.7.    Zákazníkem se rozumí právnická či fyzická osoba, kupující, objednatel, příjemce nebo nabyvatel, který si na základě Smlouvy kupuje licenci k software.


2.8.    Projektem se rozumí dokumentace stavby v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 sb., platné v České republice nebo obdobné v jiných zemí. A dále vizualizace staveb, studie a návrhy staveb, jako celku.


2.9.    Dodávkou se rozumí převod licencí k software.


2.10.    Licenčním ujednáním se rozumí vybraná ujednání z OP regulující přípustné způsoby využití licencí poskytovaných na základě těchto OP.


3.    Uživatelský účet

3.1.    Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání produktů nebo služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Zákazník provádět objednávání produktů a služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


3.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání produktů a služeb je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání produktů a služeb jsou Dodavatelem považovány za správné.


3.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.


3.4.    Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


3.5.    Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 360 dní nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


3.6.    Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


4.    Uzavření kupní smlouvy

4.1.    Dodání Produktu nebo služby je realizováno na základě Kupní smlouvy.


4.2.    Předmětem Kupní smlouvy je udělení nevýhradní, teritoriálně a časově neomezené licence k užívání Produktu v upravené nebo nezměněné podobě pro účely činnosti Zákazníka.


4.3.    Zákazník je oprávněn Produkt dále upravovat.


4.4.    Produkt v nezměněné či Zákazníkem upravené podobě lze dále užívat výlučně pro účely zapracování do Projektu Zákazníka. Projekt Zákazníka, jehož součástí je jeden nebo více Produktů, lze dále využívat, a to i komerčním způsobem.


4.5.    Zákazníkovi je zejména zakázáno úplatné i bezplatné elektronické či fyzické rozmnožování a šíření samostatného software v nezměněné i Zákazníkem upravené podobě.


4.6.    Bez souhlasu Dodavatele není Zákazník oprávněn převádět (úplatně či bezplatně) licenci k užívání software v nezměněné či Zákazníkem upravené podobě další osobě, případně úplatně či bezplatně udílet podlicence k Produktu v nezměněné či Zákazníkem upravené podobě.


4.7.    Licencí software se pro účely OP rozumí oprávnění k výkonu práva software užít tak, jak je užití definováno v ustanovení § 12 Autorského zákona.


4.8.    Veškerá prezentace produktů nebo služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů nebo služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


4.9.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o licencích, a to včetně uvedení cen jednotlivých licencí. Ceny licencí jsou před provedením nákupu uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, které se upravují dle zvolené země fakturační adresy uživatele. Ceny licencí zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


4.10.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním licence. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním licence uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je licence doručována v rámci území České republiky.


4.11.    Pro objednání licence vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:


4.11.1.    Objednávané licenci (objednávanou licenci „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),


4.11.2.    způsobu úhrady kupní ceny licence, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané licence a


4.11.3.    informace o nákladech spojených s dodáním licence (dále společně jen jako „objednávka“).


4.11.4.    fakturační údaje zákazníka, tedy jméno, příjmení a fakturační adresa v případě fyzické osoby, obchodní firma a fakturační adresa u právnické osoby a dále IČ a DIČ v případě podnikajících osob.


4.12.    Před zasláním objednávky dodavateli je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník dodavateli kliknutím na tlačítko „Objednávka s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné.


4.13.    Odeslání objednávky se považuje za takový úkon zákazníka, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané licence, kupní cenu, osobu zákazníka, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení zákazníka o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.


4.14.    Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).


4.15.    Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


4.16.    Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je dodavatelem zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.


4.17.    V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže dodavatel splnit, zašle zákazníkovi na elektronickou adresu zákazníka pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko zákazníka.


4.18.    Zákazník bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči dodavateli.


4.19.    Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena platbou zákazníka.


4.20.    Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.


5. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem


5.1.    Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení s předchozím výslovným souhlasem zákazníka.


5.2.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to bankovním převodem. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.


5.3.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.


5.4.    Do doby převzetí licence zákazníkem je dodavatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí dodavatel zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.


5.5.    Je-li společně s licencí poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu s licencí dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.


5.6.    Zákazníci EU mimo ČR včetně Slovenska s platným DIČ (VAT ID) mohou zaplatit částku bez DPH, v takovém případě musí předem požádat o potvrzení e-mailem na adrese bim@jampl.cz. Částku bez DPH lze zaplatit pouze v případě platby převodem na účet, nevztahuje se na platby kartou.

Dodavatel není povinen u platby kartou DPH vracet.


Odstoupení od kupní smlouvy v ostatních případech


5.7.    Bude-li umožněno zákazníkovi podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak zákazník bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota věci. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,


5.7.1.    došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;


5.7.2.    použil-li zákazník věc ještě před objevením vady;


5.7.3.    nezpůsobil-li zákazník nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo


5.7.4.    prodal-li zákazník věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí zákazník dodavateli, co ještě vrátit může, a dá dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.


5.8.    Neoznámil-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.


6. Společná ujednání

6.1.    Je-li splnění závazků Dodavatele plynoucích ze smlouvy a těchto OP vázáno na poskytnutí součinnosti ze strany Zákazníka, doba dodávky se posunuje o tolik dní, o kolik je Zákazník v prodlení s poskytnutím takové součinnosti.


6.2.    Licence mohou být dodávány (poskytovány) elektronicky.


6.3.    Dodavatel je oprávněn evidovat a zpracovávat pro svoji potřebu data o zákaznících získaná z obchodních vztahů, nebo v souvislosti s nimi, a to pro účely běžného obchodního styku a zajištění bezproblémového chodu obchodního případu ve všech fázích životního cyklu. Případná další použití reguluje GDPR a jiné předpisy.


7. Odpovědnost Dodavatele a Zákazníka za porušení smluvních ujednání
 

7.1.    Zákazník se zavazuje pro případ prodlení s placením byť části ceny nebo jiné sjednané platby, zaplatit bez ohledu na svoje zavinění Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.


7.2.    Pro případ porušení ochrany důvěrných informací včetně poskytnutí Licencí třetím osobám v rozporu s touto smlouvou, se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,-Kč za každé porušení.


7.3.    Zaplacením některé ze smluvních pokut ze strany Zákazníka dle OP či smlouvy není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na uhrazení smluvních pokut, nahrazení škody a ujednání smlouvy či OP podmiňující výpočet a uplatnění smluvních pokut a nároků na náhradu škody.


7.4.    Dodavatel a Zákazník nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a smlouvy. Dodavatel a Zákazník se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Dodavatel ani Zákazník neodpovídají za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdrželi od druhé smluvní strany.


7.5.    Nahrazuje se pouze skutečně vzniklá škoda. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy nenese Dodavatel ani Zákazník odpovědnost za jakékoli nepřímé, nahodilé nebo následné škody, škody způsobené na datech nebo škody spočívající ve ztrátě ušlého zisku nebo výnosu nebo jiné finanční ztrátě, a to i vyplývající z nedodržení povinností vůči správním orgánům, ať již se jedná o škody vzniklé v důsledku porušení smluvní nebo zákonné povinnosti.


7.6.    Jakékoli nároky na náhradu škody je Zákazník oprávněn u Dodavatele relevantně uplatnit jen tehdy, pokud po vzniku škodné události učinil veškeré kroky směřující k minimalizaci výše škody a pokud o vzniku škodné události Dodavatele bezodkladně vyrozuměl a poskytl mu veškeré vyžádané dokumenty ke vzniku škodné události se vztahující.


7.7.    Dodavatel ani Zákazník neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazku způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.


7.8.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).


7.9.    Dodavatel odpovídá zákazníkovi, že licence při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník licenci převzal:


7.9.1.    má licence vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,


7.9.2.    se licence hodí k účelu, který pro její použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se licence tohoto druhu obvykle používá,


7.9.3.    licence odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,


7.9.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a


7.9.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


7.10.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


7.11.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že licence byla vadná již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.


7.12.    Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u dodavatele na adrese jeho provozovny Prunéřov, 432 01 Kadaň, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od zákazníka reklamované zboží.


7.13.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností dodavatele za vady může upravit reklamační řád dodavatele.


8. Cena a platební podmínky

8.1.    Cena odpovídá nabídce Dodavatele, pokud byla taková nabídka před uzavřením smlouvy učiněna. Všechny ceny uvedené v nabídce nebo smlouvě jsou uvedeny bez DPH. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat a požadovat zaplacení ceny včetně DPH ve výši odpovídající platným právním předpisům. Zákazník je povinen navýšení ceny o DPH zaplatit.


8.2.    Cenu licence a případné náklady spojené s dodáním licence dle kupní smlouvy může zákazník uhradit dodavateli následujícími způsoby:


8.2.1.    bezhotovostně převodem na účet dodavatele č. 19-8182320297/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen „účet dodavatele“);


8.2.2.    bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU od firmy PAYU s.r.o.;


8.3.    Dodavatel nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 8.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu licence předem.


8.4.    V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření odeslání objednávky zákazníkem.


8.5.    V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat kupní cenu licence společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.


8.6.    Dodavatel požaduje vždy platbu předem, před odesláním objednané licence. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


8.7.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví dodavatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví dodavatel zákazníkovi po uhrazení ceny licence a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.


8.8.    Podle zákona o evidenci tržeb je dodavatel povinen vystavit zákazníkovi účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


9. Splnění dodávky

9.1.    V případě, že předmět plnění ze strany Dodavatele spočívá v poskytnutí práv k software, může dojít k poskytnutí licence také elektronickou formou, tj. zasláním e-mailové zprávy nebo zpráv výrobce software přímo Zákazníkovi, kdy obsahem těchto zpráv bude odkaz na příslušnou internetovou stránku umožňující stažení požadovaného software a případně sériové číslo příslušné licence nebo přístupové heslo umožňující stažení software. Poskytnutím výše uvedených údajů bude považováno za poskytnutí licence k software.


9.2.    Dodání licencí Zákazník potvrzuje písemně pouze v případě předání fyzického nosiče, a to předávacím protokolem. Při elektronickém předání se má za to, že byly licence předány dnem zpřístupnění software Zákazníkovi, pokud Zákazník v přiměřené lhůtě neinformuje Dodavatele, že se předání nezdařilo. Informace musí být zaslána písemně, může mít elektronickou formu. Delší než třídenní prodlení mezi zasláním přístupů k Produktu a informací o nezdařeném doručení musí Zákazník Dodavateli zdůvodnit.


9.3.    V případě objednání instalace zařízení a počítačových programů odpovídá Zákazník za kapacitu a kompatibilitu stávající výpočetní a související techniky či zařízení (níže a výše v textu nazvané také jen „HW" či „hardware") a počítačových programů potřebných pro provedení instalace nebo užívání.


10. Společná ujednání

10.1.    Strany se dohodly, že licence, které jsou součástí dodávky, zůstávají až do úplného zaplacení jejich ceny uvedené v daňovém dokladu včetně příslušenství ve vlastnictví Dodavatele. Pro potřeby vyměření DPH je dnem zdanitelného plnění den dodání produktu, popř. zaplacení ceny, podle toho, ke kterému plnění došlo dříve.


10.2.    Veškerá komunikace a úkony dle této smlouvy mohou mít i elektronickou podobu, právně závazné úkony musí být v takovém případě opatřeny elektronickým podpisem garantovaným některou ze státem uznávaných autorit.


10.3.    Dodavatel poskytuje na dodávky záruku za jakost tam, kde ji lze uplatnit. Záruka je standardně dvouletá, není-li uvedeno jinak.


10.4.    Vlastnosti Produktů (funkčnost, shodu s normami a další parametry) garantuje Dodavatel v tom smyslu, že Produkt bude funkční na SW a HW, pro který byl vytvořen a že odpovídá obecným požadavkům platných v době prodeje. Dodavatel neručí za změny vnějších okolností v době po prodeji, nesjednají-li strany ve Smlouvě Podporu Software v tomto smyslu.


10.5.    Zákazník nabývá vlastnictví k licenci zaplacením celé kupní ceny licence.


10.6.    Dodavatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


10.7.    Mimosoudní vyřizování stížností zákazníků zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy bim@jampl.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle dodavatel na elektronickou adresu zákazníka. Zákazník, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.


10.8.    Dodavatel je oprávněn k prodeji licencí na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


10.9.    Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


11. Ochrana důvěrných informací

11.1.    Důvěrné informace jsou bez ohledu na formu jejich zachycení veškeré informace, které se týkají dodávky a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech smluvních stran, informace o cenách dodávky, jakož i o průběhu plnění dodávky), které se týkají Dodavatele nebo Zákazníka (zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how) anebo informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména obchodní tajemství, utajované skutečnosti, bankovní tajemství, služební tajemství). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně označeny Zákazníkem nebo Dodavatelem. Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se v průběhu trvání smlouvy staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané Zákazníkem nebo Dodavatelem na základě postupu nezávislého na smlouvě nebo druhé straně, pokud je příslušná strana schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté Zákazníkovi nebo Dodavateli třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.


11.2.    Dodavatel a Zákazník jsou povinni zajistit utajení získaných Důvěrných informací způsobem obvyklým jako při utajování vlastních Důvěrných informací. Dodavatel a Zákazník mají navzájem právo požadovat doložení dostatečnosti takových principu utajení důvěrných informací. Dodavatel a Zákazník jsou zároveň povinni zajistit utajení získaných důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.


11.3.    Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace Dodavatel a Zákazník pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. V případě ukončení platnosti nebo účinnosti některých smluvních ujednání, ustanovení o ochraně důvěrných informací, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti, nedohodnou-li se Dodavatel a Zákazník výslovně jinak.


11.4.    Za porušení povinnosti stran zachovávat důvěrnou povahu materiálů nebude považováno předání následujících informací:


11.4.1.    které jsou nebo se stávají veřejně přístupnými nebo musí být zpřístupněny na základě obecně závazných právních předpisů, aniž by došlo k porušení Smlouvy,


11.4.2.    které příjemce obdržel v souladu s právními předpisy od třetí osoby bez jakékoliv povinnosti zachovat jejich důvěrnou povahu; v tomto případě nebude smluvní strana uváděna jako zdroj této informace,


11.4.3.    které jsou zbaveny důvěrné povahy na základě platného příkazu soudu nebo orgánu veřejné správy, a to za předpokladu, že příjemce:


11.4.4.    předkládající stranu vyrozuměl o takovémto příkazu neprodleně po jeho obdržení,


11.4.5.    spolupracuje s předkládající stranou na tom, aby od soudu nebo od orgánu veřejné správy, který vydal zmíněný příkaz, získal ochranný příkaz, který by omezil vyjevení a užívání důvěrných materiálů výhradně na účely, kterým měl sloužit původní příkaz k odtajnění.


11.5.    Povinnosti stran vyplývající z tohoto článku budou platit po celou dobu existence obchodního tajemství, a to jak po dobu platnosti smlouvy, tak i po dobu po ukončení platnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu.


11.6.    Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany domáhat se ochrany v souladu s ustanovením § 2985 a § 2988 občanského zákoníku.


11.7.    Po ukončení plnění dodávky může každá ze stran žádat od druhé strany vrácení všech poskytnutých materiálů potřebných ke splnění dodávky obsahujících informace důvěrného charakteru nebo tvořících obchodní tajemství a druhá strana je povinna tyto materiály neprodleně vrátit, pokud nebudou součástí dodávky.


12. Ochrana osobních údajů

12.1.    Ochrana osobních údajů Zákazníka se řídí pravidly pro zpracování osobních údajů Dodavatele v odkaze zde: Zásady ochrany osobních údajů.


13. Závěrečná ustanovení

13.1.    Vztah mezi Zákazníkem a Dodavatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Pokud právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, je rozhodným právem české právo.


13.2.    Měnit či doplňovat Kupní smlouvu (včetně OP) lze pouze písemnou formou. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním OP, za jehož účinnosti vznikly.


13.3.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


13.4.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.


13.5.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.


13.6.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


13.7.    Kontaktní údaje dodavatele: adresa pro doručování Prunéřov 386, 432 01 Kadaň, adresa elektronické pošty bim@jampl.cz, telefon +420 602 465 195.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24.03.2021.

V Prunéřově dne 12.03. 2021

JAMPL-PSV s.r.o.

bottom of page