top of page

Zásady ochrany osobních údajů Eshopu


Zásady ochrany osobních údajů
 

​Verze 0.1 platná od 29. 3. 2021 a účinná od 1. 4. 2021.

 1. Úvodní ustanovení

 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných údajů

 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 4. Doba uchování údajů

 5. Příjemci osobních údajů

 6. Vaše práva

 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 8. Závěrečná ustanovení


1. Úvodní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je JAMPL-PSV s.r.o., IČ 25014081, se sídlem Prunéřov 386, Kadaň 432 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11605 (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Prunéřov 386, 432 01 Kadaň
e-mail: bim@jampl.cz
telefon: +420 602 465 195

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje získané následujícími způsoby:

 • Údaje získané, když se připojíte k našim službám, navštívíte webovou stránku. Takovými daty mohou být například jedinečné identifikátory relace, IP adresy a podobně, spojené s parametry relace jako je čas připojení, informace o Vašem pohybu na stránce, údaje o prohlížeči, jazyk, v němž si stránku prohlížíte, a další informace.

 • Údaje, které nám poskytnete při registraci k využití našich služeb. Jedná se zejména o uživatelské jméno, kontaktní e-mailovou adresu jako povinné údaje, a dále nepovinné údaje jako jméno, příjmení, telefonní číslo, platební údaje a další informace uložené v profilu uživatele.

 • Údaje, které potřebujeme k vyřízení Vaší objednávky. V případě fyzické osoby se jedná o fakturační údaje, tedy jméno, příjmení, fakturační adresu, kontakt (e-mail nebo telefon) a případně IČ a DIČ u podnikajících fyzických osob.

 • Další údaje nezbytně získané v obchodním styku, například číslo účtu nebo jiné platební údaje (identifikátor z platební brány), nebo osobní údaje kontaktních osob při styku s právnickou osobou. 

2.2. Informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů:

 • Správce uchovává jedinečné identifikátory uživatelů přidělené při příchodu na web a data o aktuální relaci.

 • Správce uchovává další identifikátory o uživateli v rámci jeho profilu (po registraci) – povinně uživatelské jméno a kontaktní e-mail, nepovinně pak jméno, příjmení, další kontakty a jiné poskytnuté údaje.

 • Správce uchovává údaje zákazníků (po objednání), tedy jméno, příjmení, fakturační adresu, kontakt (email nebo telefon) a případně IČ a DIČ (nakupuje-li podnikající fyzická osoba) pro účely běžného obchodního styku.

 • Správce uchovává další údaje zákazníků, je-li to nezbytné pro daný obchodní případ. Může se jednat zejména o číslo účtu nebo jiné platební údaje.

 • Správce nezpracovává žádné osobní údaje spadající do kategorií zvláštních (citlivých) osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy zpracování za účelem umožnění běžného obchodního styku,

 • plnění povinnosti správce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tedy uložené zákonem nebo jinými předpisy,  

 • oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, zejména zájem na zkvalitňování služeb, analýze provozu, zamezení podvodům a provádění dalších činností, které směřují ke správnému fungování služeb správce, a dále zájem na fungování poprodejního servisu,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • Umožnění běžného obchodního styku,

 • plnění zákonných povinností správce,

 • sběr dat určených pro rozvoj a zkvalitňování služeb správce včetně,

 • analýzy provozu na stránkách,

 • zamezení podvodům,

 • poprodejní servis,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchování údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, na kterou správci ukládá příslušná legislativa archivovat dokumentaci obsahující osobní údaje (např. faktury).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • poskytující cloudové služby spojené s hostingem stránek

 • poskytující správci servis IT zařízení

 • poskytující správci servis informačních systémů 

 • zajišťující marketingové služby. 

5.2. Správce může předávat osobní údaje uživatelů do třetích zemí (i mimo EU) nebo nadnárodním organizacím, a to pouze v míře nezbytně nutné pro zajištění provozu služeb správce. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb spojených s hostingem stránek. Pravidla pro předávání osobních údajů podléhají režimu Privacy Shield. 


5.3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou v odůvodněných případech zpracovávat i příjemci osobních údajů.


5.4. Na vyžádání správce poskytne žadateli seznam příjemců osobních údajů.

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. 1.2 těchto podmínek.


6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2021.

V Prunéřově dne 29.3. 2021

JAMPL-PSV s.r.o.

bottom of page